Aktualno?ci

28 czerwca 2013 - ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiamy PT Odbiorców, ?e z powodu awarii sieci wodoci?gowej w Owi?skach, ul. Bydgoska, nast?pi? przerwy w dostawie wody do posesji zlokalizowanych przy Placu Przemys?awa oraz wzd?u? ul. Bydgoskiej - od Placu Przemys?awa do ul. ks. Piotrowskiego.

Informujemy o mo?liwo?ci wyst?powania przerw w dostawie wody do czasu usuni?cia awarii prawdopodobnie do dnia 29.06 br.

Przepraszamy za utrudnienia.

21 czerwca 2013 - UWAGA

APELUJEMY DO MIESZKA?CÓW

 

O NIE U?YWANIE WODY Z GMINNEJ SIECI WODOCI?GOWEJ

 

DO PODLEWANIA OGRODÓW W GODZINACH

 

OD 6:00 DO 23:00

 

Powy?sze ograniczenie ma zapewni? mieszka?com dostawy wody do celów socjalno – bytowych w wymaganej ilo?ci              i pod odpowiednim ci?nieniem.

Podlewanie ogrodów w wymienionych godzinach, b?dzie przyczyn? spadku ci?nienia oraz przerw w dostawie wody.

 

KOMUNIKAT

 

Szanowni Klienci !

 

MELIOPOZ- Spó?ka Cywilna uprzejmie informuje odbiorców us?ug, ?e z dniem 01.04.2013r. zgodnie z trybem okre?lonym w art. 24, ust. 7 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wod? i zbiorowym odprowadzaniu ?cieków z dnia 7 czerwca 2001 ( Dz. U. z 2006 roku Nr 123 poz. 858 z pó?n. Zmianami ), na podstawie Uchwa?y Nr256/XXXI/2013 Rady Gminy Czerwonak z dnia 21 lutego 2013 r. wchodz? w ?ycie nowe taryfy dotycz?ce zaopatrzenia w wod? na terenie Gminy Czerwonak.

Nowe taryfy obowi?zywa? b?d? w okresie od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r.

Obowi?zuj?ca od 01.04.2013 roku taryfa wielocz?onowa b?dzie si? sk?ada? z nast?puj?cych elementów:

1. ceny za 1 m3 dostarczonej wody;

2. op?aty abonamentowej za utrzymanie w gotowo?ci urz?dze? wodoci?gowych;

 

Taryfy za dostaw? wody:

 

Wysoko?ci cen netto za 1 m3 dostarczonej wody

Tabela nr 1

 

Grupa

Taryfowa grupa odbiorców

Cena netto

Jednostka

1.

Gospodarstwa domowe  

3,40

z?/m3

2.

Przemys?

3,80

z?/m3

3.

Pozostali odbiorcy

3,40

z?/m3

4.

Woda na cele przeciwpo?arowe

3,40

z?/m3

 

Wysoko?? stawek op?aty abonamentowej za utrzymanie w gotowo?ci urz?dze? wodoci?gowych

Tabela nr 2

 

l. p.

?rednica wodomierza

Stawka netto, w grupie:

Jednostka

Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy

Przemys?

 

1

do 20 mm

2,50

2,50

z?/odb./m-c

2

25 mm

4,50

4,50

z?/odb./m-c

3

30 mm

6,43

6,43

z?/odb./m-c

4

40 mm

10,72

10,72

z?/odb./m-c

5

50 mm

16,08

16,08

z?/odb./m-c

6

65 mm

47,04

47,04

z?/odb./m-c

7

80 mm

88,45

88,45

z?/odb./m-c

8

Urz?dzenia p.po?_hydranty

18,23

18,23

Z?/odb./m-c

         

 

Do cen i op?at w taryfie nale?y doliczy? podatek VAT, zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami.

 

28 stycznia 2013 r. - KOMUNIKAT DLA ODBIORCÓW WODY zasilanych z uj?cia wody w Kicinie

Na podstawie informacji o wynikach bada? laboratoryjnych próbek wody pobranych w dniu 25-01-2013r.  informujemy, ze jako?? wody odpowiada wymaganiom rozporz?dzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jako?ci wody przeznaczonej do spo?ycia przez ludzi  (Dz. U. Nr 61 poz. 417 z pó?n. zm.) i przekazujemy do wiadomo?ci  Odbiorców poni?szy komunikat.

 

Komunikat Pa?stwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu z dnia 28.01.2013 r.

dotycz?cy jako?ci wody z wodoci?gu wiejskiego Kicin zaopatruj?cego miejscowo?ci Kicin, Mielno, D?bogór?, Kliny oraz cz??? miejscowo?ci Czerwonak (rejon okre?lony ulicami: Le?ny, ?ródlana, Dzia?kowa, Zielona)

Pa?stwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu na podstawie wyników bada? laboratoryjnych uzyskanych w dniu 28.01.2013 r. informuje, ?e jako?? wody z wodoci?gu wiejskiego Kicin w gminie Czerwonak odpowiada wymaganiom rozporz?dzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jako?ci wody przeznaczonej do spo?ycia przez ludzi (dz. U. Nr 61 poz. 417 z pó?n. zm.)

 

24.01.2013 - KOMUNIKAT DLA ODBIORCÓW WODY zasilanych z uj?cia wody w Kicinie

Na podstawie informacji o wynikach bada? laboratoryjnych wody, którewykaza?y pogorszenie jako?ci wody pod wzgl?dem bakteriologicznym przekazujemy do wiadomo?ci Odbiorców poni?szy Komunikat:

Komunikat Pa?stwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu z dnia 24.01.2013 r. dotycz?cy jako?ci wody z wodoci?gu wiejskiego Kicin zaopatruj?cego miejscowo?ci Kicin, Mielno, D?bogór?, Kliny oraz cz??? miejscowo?ci Czerwonak (rejon okre?lony ulicami: Le?na, ?ródlana, Dzia?kowa, Zielona)

Pa?stwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu informuje, i? w wyniku przeprowadzonych bada? kontrolnych stwierdzono pogorszenie jako?ci mikrobiologicznej wody ze wzgl?du na obecno?? bakterii grupy coli.

Woda nie stanowi zagro?enia dla zdrowia. Jednak?e profilaktycznie, z uwagi na obecno?? bakterii wska?nikowych, Pa?stwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu, zaleca u?ywanie wody do celów konsumpcyjnych (tj. do picia, p?ukania warzyw i owoców, produkcji ?ywno?ci, mycia naczy? oraz powierzchni maj?cych kontakt z ?ywno?ci?, a tak?e k?pieli noworodków) tylko po przegotowaniu. Woda mo?e by? u?ywana do celów sanitarnych (tj. WC).

Z uwagi na prowadzon? intensywn? dezynfekacj?, woda mo?e zawiera? zwi?kszon? zawarto?? chloru.

Informacja dotycz?ca jako?ci wody obowi?zuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

24 stycznia 2013 - KOMUNIKAT DLA ODBIORCÓW WODY zasilanych z uj?cia wody w Kicinie

Na podstawie informacji o wynikach bada? laboratoryjnych wody, które wykaza?y pogorszenie jako?ci wody pod wzgl?dem bakteriologicznym
przekazujemy do wiadomo?ci Odbiorców poni?szy Komunikat.

16-05-2012 - KOMUNIKAT

PRZERWA W DOSTAWIE WODY DLA ODBIORCÓW Z MIEJSCOWO?CI KICIN, CZERWONAK, KLINY, MIELNO, DEBOGÓRA


więcej

12.03.2012 - Nowe taryfy za dostaw? wody

Szanowni Klienci!

Informujemy, ?e od 1.04.2012 obowi?zuj? nowe taryfy za dostaw? wody.


więcej

27.01.2012 - CHRO? WODOMIERZ!

UWAGA ODBIORCY WODY!

Z uwagi na fal? niskich temperatur w naszym regionie, przypominamy o obowi?zku zabezpieczenia przed skutkami mrozu studzienek wodomierzowych oraz pomieszcze? w których zlokalizowane s? wodomierze.


więcej

02.01.2012

 

 

 Z satysfakcj? zawiadamiamy, ?e w roku 2011 Przedsi?biorstwo In?ynieryjno-Budowlane MELIOPOZ s.c. zrealizowa?o dwa Projekty w ramach Rozwoju Regionalnego przy udziale ?rodków z Unii Europejskiej.


więcej

02.01.2012

Szanowni Odbiorcy us?ug wodoci?gowych z terenu Gminy Czerwonak, zach?camy Pa?stwa do podawania stanów wodomierzy on-line. Wystarczy klikn?? w zak?adk? 'Podawanie odczytów wodomierzy' by w ?atwy i szybki sposób przes?a? nam informacje.

30.12.2011

Szanowni Odbiorcy us?ug wodoci?gowych z terenu Gminy Czerwonak, podajemy Pa?stwu numer konta do op?acania rachunków za wod? z terenu Gminy Czerwonak (znajduje si? on równie? na fakturach).

82 2490 0005 0000 4530 2156 1512

Szybki kontakt

61-361 Pozna?
ul. Staro??cka 18

tel. (61) 878-73-80
tel./fax (61) 653-11-15

e-mail: sekretariat@meliopoz.com.pl

Sonda

Zg?o? awari?!

Zauwa?y?e? awari?? Alarmuj!

Pod tymi numerami telefonów mo?ecie Pa?stwo w ka?dej chwili zg?osi? awari? wodoci?gow? z terenu Gminy Czerwonak.

697-905-021

691-071-300 (Czerwonak)

601-855-554 (Owi?ska)

609-829-200 (Czerwonak)

605-408-672 (Kicin)

502-330-035 (Promnice)

 

Copyright © 2010-2012 Meliopoz
projekt i wykonanie: artiworks.pl artiworks.pl