Aktualno?ci

cofnij

02.01.2012

 

 

 Z satysfakcj? zawiadamiamy, ?e w roku 2011 Przedsi?biorstwo In?ynieryjno-Budowlane MELIOPOZ s.c. zrealizowa?o dwa Projekty w ramach Rozwoju Regionalnego przy udziale ?rodków z Unii Europejskiej.

Pierwszy, przyznany w roku 2010, dotyczy? tematu: "Poprawa konkurencyjno?ci przedsi?biorstwa poprzez wdro?enie nowoczesnej technologii odwodnie? liniowych przy u?yciu dwuspadowego systemu laserowego". Wspó?finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu I "Konkurencyjno?? przedsi?biorstw", dzia?ania 1.2 - Wsparcie rozwoju MSP, Schematu I Projekty inwestycyjne Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Ca?kowita warto?? Projektu wynios?a 2 576 394,90 z?, przy czym dofinansowanie ?rodkami z Unii Europejskiej by?o równe 1 193 922 z?.

Drugi, przyznany równie? w roku 2010, dotyczy? tematu: "Zakup maszyn budowlanych oraz systemu rejestruj?cego zu?ycie paliwa sposobem na udoskonalenie us?ug oraz wzrost konkurencyjno?ci Meliopoz PIB s.c.". Wspó?finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu I "Konkurencyjno?? przedsi?biorstw", Dzia?ania 1.2 - Wsparcie rozwoju MSP, Schemat IV: Projekty inwestycyjne realizowane w ramach pomocy de minimis Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Ca?kowita warto?? projektu wynios?a 359 100 z?, przy czym dofinansowanie ?rodkami z Unii Europejskiej by?o równe 251 370 z?.

cofnij

Szybki kontakt

61-361 Pozna?
ul. Staro??cka 18

tel. (61) 878-73-80
tel./fax (61) 653-11-15

e-mail: sekretariat@meliopoz.com.pl

Sonda

Zg?o? awari?!

Zauwa?y?e? awari?? Alarmuj!

Pod tymi numerami telefonów mo?ecie Pa?stwo w ka?dej chwili zg?osi? awari? wodoci?gow? z terenu Gminy Czerwonak.

697-905-021

691-071-300 (Czerwonak)

601-855-554 (Owi?ska)

609-829-200 (Czerwonak)

605-408-672 (Kicin)

502-330-035 (Promnice)

 

Copyright © 2010-2012 Meliopoz
projekt i wykonanie: artiworks.pl artiworks.pl