Projekty wspó?finansowane z Unii Europejskiej

          Z satysfakcj? zawiadamiamy, ?e w roku 2011 Przedsi?biorstwo In?ynieryjno-Budowlane MELIOPOZ s.c. zrealizowa?o dwa Projekty w ramach Rozwoju Regionalnego przy udziale ?rodków z Unii Europejskiej.

          Pierwszy, przyznany w roku 2010, dotyczy? tematu: "Poprawa konkurencyjno?ci przedsi?biorstwa poprzez wdro?enie nowoczesnej technologii odwodnie? liniowych przy u?yciu dwuspadowego systemu laserowego". Wspó?finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu I "Konkurencyjno?? przedsi?biorstw", dzia?ania 1.2 - Wsparcie rozwoju MSP, Schematu I Projekty inwestycyjne Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Ca?kowita warto?? projektu wynios?a 2 576 394,90 z?, przy czym dofinansowanie ?rodkami z Unii Europejskiej by?o równe 1 193 922 z?.

 

           Drugi, przyznany równie? w roku 2010, dotyczy? tematu: "Zakup maszyn budowlanych oraz systemu rejestruj?cego zu?ycie paliwa sposobem na udoskonalenie us?ug oraz wzrost konkurencyjno?ci MELIOPOZ PIB S.C". Wspó?finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu I "Konkurencyjno?? przedsi?biorstw", dzia?ania 1.2 - Wsparcie rozwoju MSP, Schemat IV: Projekty inwestycyjne realizowane w ramach pomocy de minimis Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Ca?kowita warto?? inwestycji wynios?a 359 100 z?, przy czym dofinansowanie ?rodkami z Unii Europejskiej by?o równe 251 370 z?.

2tabelka.JPG

 

 

Copyright © 2010-2012 Meliopoz
projekt i wykonanie: artiworks.pl artiworks.pl