Stacje uzdatniania wody

Do wa?niejszych przedsi?wzi?? zaliczamy równie? budow? stacji uzdatniania wody. Do zrealizowanych zada? inwestycyjnych z tej dziedziny nale?? mi?dzy innymi:

  • Modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania wody w Potaszach
  • Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Kwilczu
  • Budowa stacji uzdatniania wody dla potrzeb Obwodu Utrzymania Autostrady A2 w Bolewicach
  • Budowa Stacji Uzdatniania Wody w D?browie Biskupiej

Copyright © 2010-2012 Meliopoz
projekt i wykonanie: artiworks.pl artiworks.pl