Kanalizacja sanitarna i deszczowa

Wykonali?my ju? równie? szereg prac zwi?zanych z budow? kanalizacji sanitarnych. Do najwa?niejszych zaliczamy: 

 • Budow? kanalizacji sanitarnej dla Kleszczewa
 • Budow? kanalizacji sanitarnej w miejscowo?ci Promnice
 • Wykonanie kanalizacji sanitarnej przy budowie autostrady A2
 • Budow? kanalizacji sanitarnej na terenie budowy obiektu KIMBALL ELECTRONICS w Sadach
 • Budow? kanalizacji sanitarnej przy budowie ul. Ostatniej w Poznaniu

Meliopoz specjalizuje si? równie? w budowie kanalizacji deszczowych. Do tej pory, z sukcesem, oddali?my do u?ytku mi?dzy innymi nast?puj?ce inwestycje z tego zakresu:

 • Kanalizacja deszczowa przy przebudowie ul. Pozna?skiej w Tarnowie Podgórnym
 • Budowa kolektorów kanalizacji deszczowej, drenokolektorów oraz drena?y przy Modernizacji Pozna?skiego W?z?a Kolejowego
 • Wybudowanie kanalizacji deszczowej w  ul. Kr?tej w Bolechówku
 • Budowa kanalizacji deszczowej w Owi?skach
 • Sie? kanalizacji deszczowej na terenie budowy obiektu KIMBALL ELECTRONICS w Sadach
 • Wykonanie drenu pe?noss?cego przy przebudowie drogi krajowej 22 na odcinku Elbl?g - Grzechotki
 • Budowa kanalizacji przy budowie autostrady A2

Copyright © 2010-2012 Meliopoz
projekt i wykonanie: artiworks.pl artiworks.pl