B?d? eko!

        Podpowiemy Pa?stwu, jak oszcz?dza? wod? i dlaczego warto to robi?. Przedstawimy równie? ciekawostki zwi?zane z wod? i jej u?ytkowaniem.

 

Ile zu?ywamy?

         Czy zastanawiaj? si? Pa?stwo czasami, ile wody zu?ywa si? przy codziennych czynno?ciach? Jedno mycie z?bów przy odkr?conym kranie to a? 15 litrów zmarnowanej wody. Gdy kran zakr?cimy, zu?ycie wody spada do 2 litrów. Z kolei na nape?nienie ?redniej wielko?ci wanny, potrzebne jest oko?o 150 litrów, przy 50 litrach zu?ytych podczas k?pieli pod prysznicem. Dbanie o ogród równie? wymaga rozs?dku i odpowiedzialno?ci. Na podlanie 1mtrawnika zu?ywamy ?rednio 10 litrów wody. Je?eli podlewamy ogród w ci?gu dnia, wi?kszo?? tej wody wyparowuje. Bardziej efektywne jest wi?c podlewanie wczesnym rankiem, lub pó?nym wieczorem, kiedy temperatura powietrza jest najni?sza. Pami?tajmy te?, ?e gdy spadn? obfite deszcze, gleba nie potrzebuje dodatkowego podlewania nawet przez 2 tygodnie, a przy braku opadów wystarczy, ?e nawodnimy trawnik co 6-7 dni. Mieszkaj?c w domu jednorodzinnym najlepszym rozwi?zaniem jest za?o?enie zbiornika na wod? deszczow?, która idealnie nada si? do piel?gnacji ogrodu. Równie? na porz?dki przeznaczamy znacz?ce ilo?ci wody. Bie??ce, codzienne sprz?tanie poch?ania do 10 litrów, jedna pralka to a? do 150 litrów wody, a umycie samochodu od 30 do 100 litrów. Je?eli woda, jak? zu?ywamy, mia?aby nam by? dostarczana do domu w jednolitrowych butelkach, codziennie musieliby?my dosta? ?rednio a? 500 takich karafek.

 

A ile mamy?

        Wydaje nam si?, ?e zasoby wody nigdy si? nie sko?cz?. Pomimo ?e ?wiat w 71% sk?ada si? z wody, nie jest to dobro nieograniczone i ogólnodost?pne. Woda pitna stanowi tylko 0,01% tej wielko?ci. Wed?ug statystyk ?wiatowej Organizacji Zdrowia, ponad 1 miliard ludzi nie ma dost?pu do wody spe?niaj?cej podstawowe normy czysto?ci, co powoduje choroby i zakarzenia u co szóstego mieszka?ca ?wiata. Z powodu braku czystej wody, lub jej z?ej jako?ci, co minut? umiera 7 osób. Pomimo ?e ten problem nie dotyczy Polski, nale?y wiedzie?, ?e nasz kraj zaliczany jest do pa?stw o jej ubogich zasobach. Bior?c pod uwag? 26 pa?stw w Europie, znajdujemy si? na 22 miejscu, z warunkami zbli?onymi do sytuacji w Egipcie. Wed?ug danych GIO?, na jednego mieszka?ca Polski przypada rocznie 1660 m3 wody, podczas gdy w innych krajach europejskich ta warto?? wynosi 4560 m3 rocznie. Tym bardziej powinno wi?c nam zale?e? na oszcz?dzaniu tego ?yciodajnego p?ynu i zwracaniu uwagi by nie marnotrawi? go przy codziennych czynno?ciach.

 

Jak oszcz?dza??

Naj?atwiej zacz?? od rozs?dnego gospodarowania wod? przy codziennych czynno?ciach. Nale?y pami?ta? aby:

 • zakr?ca? kran przy myciu z?bów, goleniu, zmywaniu makija?u,
 • korzysta? z prysznica zamiast wanny,
 • pralk? i zmywark? w??cza? gdy s? w pe?ni za?adowane,
 • nie u?ywa? bie??cej wody do rozmra?ania potraw,
 • nie wylewa? niepotrzebnie wody któr? mo?na u?y? do np. podlania kwiatów,
 • unika? niepotrzebnego sp?ukiwania wody w toalecie - p?atki kosmetyczne nale?y wyrzuca? do ?mietnika,
 • ogród podlewa? wczesnym rankiem lub pó?nym wieczorem,
 • nie marnowa? wody na podlewanie podjazdu czy chodnika - nale?y sprawdzi? ustawienie zraszacza,
 • okrywa? ziemi? kor? - pomaga ona zachowa? wilgotno??,
 • sprawdza? regularnie po??czenia i zawory w w??u ogrodowym oraz instalacje w domu - nale?y zlikwidowa? przecieki, kapi?ce krany,
 • mieszkaj?c w domu jednorodzinnym za?o?y? zbiornik na wod? deszczow?,
 • samochód my? w myjni która stosuje recykling wody, lub czy?ci? go w?a?nor?cznie za pomoc? wiadra z wod?.

        Zach?camy Pa?stwa do ekologicznego (a zarazem ekonomicznego) gospodarowania wod? i szerzenia tej wiedzy i godnej pochaw?y postawy w?ród dzieci, s?siadów, znajomych.

Copyright © 2010-2012 Meliopoz
projekt i wykonanie: artiworks.pl artiworks.pl