Jako?? wody

Ju? od ponad 15 lat dbamy by do Pa?stwa domów dostarcza? wod? najwy?szej jako?ci. Równie? z my?l? o naszych Klientach troszczymy si?, by woda by?a dostarczana nieprzerwanie i aby jej walory smakowe spe?nia?y wszystkie oczekiwania. 

Z ka?dym dniem dopilnowujemy by prowadzone by?y wszystkie prace maj?ce na celu polepszenie jako?ci, zarówno dostarczanej wody, jak i samego procesu doprowadzania jej do Pa?stwa. Niezwykle wa?ne dla Meliopozu jest ci?g?e inwestowanie w system wodoci?gowy, poniewa? wiemy jak du?e jest znaczenie wody w codziennym ?yciu. Wykonujemy szereg prac modernizacyjnych, remontowych oraz eksploatacyjnych na uj?ciach i w stacjach uzdatniania wody.

Spe?niamy jako?ciowe wymogi nie tylko polskich norm, ale równie? wytycznych Unii Europejskiej. Przeprowadzaj?c regularn? wewn?trzn? kontrol? jako?ci wody zawsze mamy pewno??, ?e dostarczana przez nas woda to produkt na najwy?szym poziomie, najlepszej klasy.

Poni?ej prezentujemy Pa?stwu najnowsze wyniki bada? wody. Badania zosta?y przeprowadzone w Laboratorium Badania Wody i Gleby w Poznaniu.

 

  Norma      Kicin    Czerwonak Promnice Potasze Owi?ska Annowo
M?tno?? 1 0,75 < 0,2 0,49 0,34 0,47 < 0,2
Barwa

bez nieprawid?owych zmian

15 15 8 3 8 12
Zapach akceptowalny akceptowalny akceptowalny akceptowalny akceptowalny akceptowalny akceptowalny
pH 6,5 - 9,5 7,6 7,4 7,4 7,3 7,5 7,3
Przewodno?? (w 25'C) 2500 708 713 853 494 677 459
Twardo?? 60-500 284,2 318,5 401 262,2 326,4 190,2
Amonowy jon 0,50 0,40 < 0,1 < 0,1 0,37 < 0,1 < 0,1
Azotyny 0,50 < 0,050 < 0,050 < 0,050 < 0,050 < 0,050 < 0,050
Azotany 50 < 5,0 < 5,0 23,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0
?elazo 200 160 < 60 85 165 < 60 < 60
Mangan 50 32 3,6 27 48 37 35

 

Copyright © 2010-2012 Meliopoz
projekt i wykonanie: artiworks.pl artiworks.pl