Gminna sie? wodoci?gowa

Meliopoz S.C. prowadzi dzia?alno?? gospodarcz? w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wod? na podstawie zezwolenia udzielonego decyzj? Wójta Gminy Czerwonak nr 1/2003 z dnia 28 stycznia 2003 roku.

Zgodnie z wymienionym zezwoleniem przedmiot dzia?alno?ci przedsi?biorstwa stanowi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wod?: ujmowanie, uzdatnianie i zbiorowe dostarczanie wody us?ugobiorcom za pomoc? urz?dze? wodoci?gowych. 

Obszar ?wiadczenia us?ug obejmuje Gmin? Czerwonak, w tym nast?puj?ce miejscowo?ci: Annowo, Bolechowo, Bolechowo Osiedle, Belechówko, Czerwonak, D?bogóra, Kliny, Kicin, Mielno, Mi?kowo, Potasze, Promnice, Owi?ska, Szlach?cin, Trzaskowo.

Zgodnie z g?ównym celem naszej dzia?alno?ci nieustannie d??ymy do podnoszenia jako?ci ?wiadczonych us?ug, równie? w zakresie zaopatrzenia w wod?. Realizacja naszego planu inwestycyjnego rozbudowy gminnych urz?dze? i sieci wodoci?gowych na lata 2011-2015 wp?ynie jednocze?nie na podniesienie jako?ci ?ycia mieszka?ców, zwi?kszenie atrakcyjno?ci inwestycyjnej gminy, jak i pozwoli nam dalej podnosi? standard ?wiadczonych us?ug.

Copyright © 2010-2012 Meliopoz
projekt i wykonanie: artiworks.pl artiworks.pl