Przy??cza wodoci?gowe

W ramach Obs?ugi Klienta prowadzimy dzia?alno??

w nast?puj?cych dziedzinach:

1. Pod??czenie nieruchomo?ci do gminnej sieci wodoci?gowej.

Kupili Pa?stwo dzia?k? na której nie ma przy??cza wodno - kanalizacyjnego? Pomo?emy Pa?stwu pod??czy? si? do sieci zgodnie z nast?puj?cymi etapami: 

a) Z?o?enie wniosku o wydanie warunków technicznych pod??czenia WTP kliknij 

b) Z?o?enie projektu technicznego budowlano - wykonawczego przy??cza wodoci?gowego (opracowanego na podstawie WTP) i uzgodnionego w firmie Meliopoz 

c) Z?o?enie wniosku o wyra?enie zgody na wykonanie przy??cza do studni wodomierzowej lub do budynku 

d) Odbiór techniczny przy??cza wodoci?gowego w stanie odkrytym, sporz?dzenie protoko?u przez firm? Meliopoz 

e) Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza przy??cza wodoci?gowego i protokó? odbioru zaj?cia pasa drogowego

         

 

2. Wykonanie przy??cza wodoci?gowego od studni wodomierzowej na terenie posesji do budynku.

Cz?sto proces budowlany warunkuje wykonanie przy??cza wodoci?gowego w dwóch etapach: pierwszy - do studni wodomierzowej na czas budowy, drugi - do budynku. Wprowadzenie do budynku mo?e nast?pi? na podstawie opracowanego i uzgodnionego projektu technicznego oraz z zachowaniem warunków w p. 1c, 1d, 1e.

3. Monta? wodomierza do celów podlewania ogrodu, w celu nienaliczania do ilo?ci wody, mierzonej poprzez wodomierz ogrodowy, takiej samej ilo?ci wytworzonych ?cieków (jak to ma miejsce w przypadku wodomierza g?ównego). Etapami monta?u s?: 

a) z?o?enie wniosku o wydanie warunków technicznych monta?u wodomierza ogrodowego 

b) zg?oszenie do odbioru monta?u wodomierza ogrodowego

4. Przepisanie umowy dostawy wody w przypadku kupna lub sprzeda?y nieruchomo?ci, którego etapami s?: 

a) Okazanie przez nabywc? protoko?u zdawczo-odbiorczego mediów spisanego na dzie? dokonania transakcji

b) Okazanie przez nabywc? dokumentu potwierdzaj?cego prawo do dysponowania nieruchomo?ci?.

 

 

 

 

Copyright © 2010-2012 Meliopoz
projekt i wykonanie: artiworks.pl artiworks.pl