O firmie

  

     Przedsi?biorstwo In?ynieryjno-Budowlane Meliopoz powsta?o w 1990 roku. Pocz?tkowo oferta naszych us?ug zosta?a skierowana g?ównie do samorz?dów gminnych, a dzia?alno?? skupia?a si? na budowie sieci wodoci?gowych i stacji uzdatniania wody. Od 1995 roku prowadzimy us?ugi zbiorowego zaopatrzenia w wod?. W chwili obecnej dostarczamy wod? do ponad 12 tysi?cy mieszka?ców Gminy Czerwonak. Z my?l? o nich, ka?dego dnia dbamy, aby woda by?a jak najlepszej jako?ci i spe?nia?a oczekiwania Odbiorców. Ze wzgl?du na ogromne znaczenie wody w ?yciu codziennym ka?dego z nas, inwestujemy w rozwój i ulepszanie sieci wodoci?gowej na terenie Gminy. Naszym Klientom zapewniamy równie? kompleksow? obs?ug? w zakresie pod??czania si? do sieci. Codziennie jeste?my w gotowo?ci rozwi?zywa? Pa?stwa problemy oraz awarie.

 

     Wraz z kolejnymi etapami reorganizacji naszej spó?ki rozszerzyli?my zakres naszych us?ug. Dalej specjalizujemy si? w realizacji inwestycji w zakresie gospodarki wodno-?ciekowej, w tym: budowa stacji uzdatniania wody i sieci wodoci?gowych, kolektorów sanitarnych i deszczowych, przepompowni ?cieków, zbiorników ?elbetowych, zmechanizowane roboty ziemne, kompleksowe realizacje uzbrojenia terenów budownictwa mieszkaniowego wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej, ale od 2002 roku wykonujemy równie? roboty bran?owe przy budowie dróg i autostrad oraz trakcji kolejowych. Z ka?dym dniem przyczyniamy si? do udoskonalania infrastruktury transportowej Polski. Poprzez dzia?ania na obszarze ca?ego kraju oraz wspó?prac? z zagranicznymi firmami, znamy europejskie standardy. Naszym celem jest wykonywanie prac na najwy?szym poziomie, z gatunkowo najlepszych materia?ów. Gwarantujemy solidno?? i terminowo?? wykonania prac o czym ?wiadcz? referencje udzielone przez naszych zleceniodawców. Dysponujemy wykwalifikowan? kadr? techniczn? oraz w?asnym zapleczem sprz?towym. 

 

     Przez codzienne doskonalenie i zdobywanie kolejnych Certyfikatów, mi?dzy innymi ISO 9001, jeste?my dobr?, sprawdzon? mark? na polskim rynku firm in?ynieryjno - budowlanych.


 

Copyright © 2010-2012 Meliopoz
projekt i wykonanie: artiworks.pl artiworks.pl